Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all תקנון | HACKED BY MCF

תקנון

מוקד TICKETLINE מאפשר לבצע רכישות של כרטיסי כניסה להופעות ואירועים שונים באמצעות אתר ייעודי ובאמצעות מענה טלפוני ממוחשב . תקנון זה מבהיר את תהליך הרכישה במסגרת המוקד ואת הקשר בין מבצע הרכישה, מפיקי האירוע והנהלת המוקד. אנא קראו את התקנון בעיון בטרם ביצוע רכישת כרטיסים. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מכוון לגולשים ולגולשות כאחד.

בעת רכישת כרטיסים ברור לך כי TICKETLINE (להלן "המוקד") אינו היוזם, או האמרגן או המפיק או המארגן של האירועים המוצגים במוקד, או האירועים להם מוצעים כרטיסים במכירה מקוונת/טלפונית. אירועים אלה מאורגנים על ידי מפיקים שונים, והמוקד מבצע עבורם מכירת כרטיסים מוקדמת בהתאם להסכמים מוקדמים בין המוקד לבין מפיקי האירועים. המוקד מפעיל מערכות הגנה ייעודיות, אשר מאפשרות לך ביצוע רכישה מהירה ובטוחה של כרטיסים למסיבות ואירועים. מערכת מכירת הכרטיסים במוקד ניתנת לשימוש גולשים בני 18 ומעלה בלבד.

הגנה על הנתונים : TICKETLINE מפעיל מערכות הגנה ייעודיות על מנת לאפשר לך קניה בטוחה ומוגנת במוקד וכדי לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. העברת הנתונים במוקד מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהמוקד נעשית על פי תקן מקובל. המוקד לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם למזמין הכרטיס, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. המוקד מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים במוקד אלא לצרכי תפעול ההזמנה בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

תהליך הרכישה: לאחר בחירת האירוע אליו תתבצע הרכישה ומספר הכרטיסים הרצוי – תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע הרכישה. בסמוך אליהם תצטרך להזין את פרטי בעל הכרטיס (תעודת זהות, טלפון וכו'). המידע שנקלט יהווה ראייה לכך שהנתונים הינם אלה אשר נמסרו על ידי המשתמש. יש לשים לב שרק בעל כרטיס האשראי, שפרטיו המדויקים צוינו במוקד בעת הרכישה, יוכל לקבל את הכרטיסים שהוזמנו בכניסה לאירוע. לא ניתן יהיה לקבל את הכרטיסים ללא הצגה פיזית של תעודה מזהה רשמית (רישיון נהיגה, תעודת זהות או דרכון ) וכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה. במידה והרכישה הושלמה בהצלחה תנותב לעמוד המאשר זאת/יתקבל קוד אישור ייעודי ותימסר הודעה שהרכישה הושלמה בהצלחה. במידה ומסיבה כלשהי בוטלה העסקה על ידי חברת האשראי, הכרטיסים לא ימתינו בכניסה לאירוע . בכל בעיה הקשורה במהלך ההזמנה יש ליצור קשר עם מחלקת השירות שלTICKETLINE בטלפון 0722338888 או בדוא"ל mail@tickline.co.il על מנת לבדוק אם ההזמנה נקלטה.

איסוף הכרטיסים: הכרטיסים שהוזמנו יימסרו למזמין בעמדת קבלת הכרטיסים שבכניסה למתחם האירוע החל משעת פתיחת הדלתות שצוינה במוקד. באירועים מסוימים תיתכן הגבלת שעות במהלכן ניתן יהיה לקבל את הכרטיסים, במקרים אלו שעות איסוף הכרטיסים יצוינו במוקד, לאחר שעות אלו לא ניתן יהיה לאסוף את הכרטיסים.

אחריות המוקד: בעת רכישת כרטיסים במוקד אתה מצהיר כי ברור לך שהאירוע מאורגן על ידי מפיקי האירוע וכי מוקדTICKETLINE אינו אחראי לפרסומים מוטעים או מטעים במוקד או מחוצה לו, ו/או שינויים בתוכנית האמנותית באירוע, ו/או שינויים בשעת תחילת האירוע, ו/או שינויים בשעת סיום האירוע, ו/או הפרעות באירוע, ו/או זמינות כרטיסים לאירוע, ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר הקשור באירוע או כל נזק שייגרם וקשור לאירוע לרבות נזק רכוש, נזק גופני או נפשי בתוך מתחם האירוע או מחוצה לו. במקרה של ביטול מוחלט של האירוע על ידי מפיקי האירוע טרם פתיחתו, כרטיסים שהוזמנו באמצעות המוקד כוחם יהיה יפה לאירוע חלופי שייקבע על ידי המפיק. גולשים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לקבל זיכוי על מחיר הכרטיסים, בניכוי דמי הטיפול. מוקדTICKETLINE לא ישא באחריות להפסד או נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהביטול או משינויים באירוע.

מדיניות ביטולים: ניתן לבטל עסקה שבוצעה במוקד על ידי פניה בכתב בדואר אלקטרוני mail@tickline.co.il ו/או בפקס 0722766505. הביטול יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ומיום המופע/אירוע ע"פ חוק הגנת הצרכן עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים, יושב לך הסכום ששולם על ידך עבור הכרטיס/ים בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך, כל עוד בקשת הביטול הוגשה לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האירוע. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה. לא ניתן לבטל כרטיסים לאחר שהסתיימה מכירת הכרטיסים המוקדמת לכרטיסים מסוג זה.לידיעה :

 

  • מוקד TICKETLINE רשאי להגביל את מספר הכרטיסים המוצעים למכירה מוקדמת, ולהפסיק את המכירה בכל עת.
  • כרטיסים יישמרו בכניסה למתחם האירוע או בקופות האירוע עד סגירת הקופות על ידי המפיק. לא ניתן לקבל החזר כספי או זיכוי בעקבות אי הגעה למתחם המסיבה במועד.
  •  לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות למחלקת השירות של TICKETLINE במייל mail@tickline.co.il.
התחל למכור איתנו
close slider

    יצירת אירועים במהירות ובפשטות