Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all ביטול כרטיסים | HACKED BY MCF

לקוח יקר.

מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לתקנות להגנת הצרכן.

ביטול עסקה בטיקטליין ניתן לבצע באמצעות הודעה כתובה באמצעות הטופס לעיל, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

שימו לב: לא ניתן לבטל עסקה  כאשר הכרטיסים נרכשו או נדרשו לביטול בתוך 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע, וכן לא ניתן לבטלם אם עברו 14 ימים ממועד הרכישה.

    בקשת ביטול כרטיסים
    התחל למכור איתנו
    close slider

      יצירת אירועים במהירות ובפשטות